HomeAlgemene Voorwaarden -

Algemene Betaal- en Leveringsvoorwaarden Floormasters B.V.

Artikel 1-Toepasselijkheid

1.In deze algemene voorwaarden wordt met afnemer”aangeduid iedere (rechts)persoon die met Floormasters BV in onderhandeling

treed en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Floormasters BV te leveren zaken en diensten.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en

overeenkomsten. Tenzij in specifiek geval uitdrukkelijk anders overeengekomen, wijst Floormasters BV toepassing van

eigen algemene voorwaarden van een afnemer of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2- Overeenkomst

1.Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 1 maand.

2.Offertes voor sloopwerk hebben altijd betrekking op één laag niet asbest houdende vloerbedekking (tenzij anders

vermeld)

3.Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de afnemer..

4.Floormasters BV is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die

gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3-Aflevering

1.Werkzaamheden vinden plaats op maandag t.m. vrijdag tussen 07.30 en 16.30 uur.

2.Vertragingen welke niet aan Floormasters BV zijn toe te rekenen komen voor rekening van afnemer.

3.Een overeengekomen levertijd of opleveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

Artikel 4 Algemeen

1.De omgevingstemperatuur dient tenminste 18 graden C te zijn. De vloer temperatuur minimaal 15 graden en de relatieve

luchtvochtigheid tussen minimaal 40% en maximaal 70%.

2.De te stofferen ruimtes dienen leeg, droog en bezemschoon te zijn.

3.Bij verdiepingen dient verticaal transport aanwezig te zijn dat voor rekening komt van de afnemer.

4.Water en elektra dienen binnen handbereik te zijn en komen voor rekening van afnemer.

5.Er is een parkeergelegenheid direct bij het pand. Parkeerkosten komen voor rekening van de afnemer.

6.Er dient een deugdelijke, goed afsluitbare opslagmogelijkheid voor materiaal en gereedschap te zijn, die exclusief ter

beschikking van Floormasters BV staat. Diefstal van materiaal en/of gereedschap dienen verzekerd te door afnemer.

7.De panden dienen middels een verhard terrein(pad) te bereiken zijn met palletwagen en kooiaap.

Artikel 5 Technische eisen.

1.De vloer dienen blijvend droog, geventileerd,schoon, stof- en vetvrij, druk- en trekvast te zijn.

Artikel 6 Garantie.

1.Garanties op de goederen geld uitsluitend en alleen de garantie zoals door de fabrikant afgegeven.

2.Werkzaamheden uitgevoerd door Floormasters BV worden gegarandeerd gedurende 12 maanden.

3.Elke garantie vervalt indien de opdrachtgever dit veroorzaakt door een onjuiste behandeling en of het niet goed

onderhouden conform de voorschriften van de fabrikant.

Artikel 7 Klachten/Reclame.

1.De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de zaken en/of realisatie van de verrichte diensten en geleverde

goederen te controleren of deze overeenstemmen met de opdracht.

2.Klachten over verrichte diensten en/of geleverde goederen dienen binnen één week na levering en/of realisatie aan

Floormasters BV schriftelijk of (E Mail) te worden bekend gemaakt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

1.Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Floormasters BV of haar rechtsgeldige vertegenwoordigers, is de

aansprakelijkheid van Floormasters BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of de geleverde

diensten waarop de gegrond bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q hebben.

2.Floormasters BV is nimmer, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor enigerlei vorm van

indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en gederfde winst.

3.Floormasters is aansprakelijk voor zaak- en/of letselschade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en

uitsluitende gevolg is van een aan Floormasters BV toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 9.Betaling

1.De afnemer dient de volgende betalingstermijnen in acht te nemen.

30% bij opdracht 30% voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden 30% gedurende de looptijd van het

project(termijn nader overeen te komen) en 10% bij oplevering van het project.

2.Van de betalingstermijn zoals in 9.1 opgesomd kan worden afgeweken indien schriftelijk vooraf overeengekomen.

3.Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de door daarvoor gestelde termijn voldoet. Is de

afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere in gebreke stelling vereist is.

4.Vorderingen zijn geheel en onmiddellijk opeisbaar indien:

De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard indien hij surseance van betaling aanvraagt.

5.De afnemer is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem

verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op Floormasters BV, dan

wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6.Floormasters BV is gerechtigd de overeenkomst éénzijdig te ontbinden indien afnemer zoals in 9.4 opgesomde zaken

verkeerd.

Artikel 10 Overmacht.

1.Overmacht betreft alle omstandigheden, die de nakoming van verbintenis verhinderen en die niet aan Floormasters BV

zijn toe te rekenen.

2.Indien Floormasters BV al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar

verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds het reeds geleverde c.q. het leverdeel te factureren.

Artikel 11 Geschillen.

1. Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Projectvloeren en project stoffering PVC Specialist kantoor vloeren specialist

FLOORMASTERS PROJECTINRICHTING

Als specialist binnen de projectvloer markt zijn wij uitgegroeid tot een volledige dienstverlener op het gebied van projectinrichting. Met ruim 40 jaar ervaring in de branche en een eigen team vakmensen staan wij garant voor een vakkundige aanpak waarbij klanttevredenheid hoog in het vaandel staat.Of het nu gaat om vloeren, gordijnen, zonwering of schilderwerk. Bij Floormasters projectinrichting bent u aan het juiste adres. Bent u particulier? Bezoek dan onze Floormasters home website.
Social media

Copyright by Creative Dutch. alle rechten voorbehouden.

Copyright Floormasters | Design Creative Dutch